Nabór z działania 3.7 RPO Lubelskiego

LAWP ogłosiła nabór z działania 3.7 http://rpo.lubelskie.pl/nabor-340-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp.html.

Nabór dotyczy wyłącznie mikro oraz małych przedsiębiorstw i dedykowany jest między innymi na informatyzację przedsiębiorstw - ”Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK”.

Kluczowym jest spełnienia wymagań Inteligentnych Specjalizacji województwa lubelskiego - http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-lubelskiego.

Projekt musi też koncentrować się na jednym z PKD podanych poniżej.

Wnioski można składać do 8 września 2016, ale jest to dość skomplikowany wniosek wymagający między innymi uzyskania opinii o innowacyjności.

Zainteresowanych pozyskaniem środków z tego działania na systemy informatyczne zachęcam do nawiązania współpracy z firmą SEYB.

 

21.10.Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20.Z

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.11.Z

Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

26.20.Z

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.40.Z

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51.Z

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z

Produkcja zegarków i zegarów

26.60.Z

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.70.Z

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.80.Z

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

20.11.Z

Produkcja gazów technicznych

20.12.Z

Produkcja barwników i pigmentów

20.13.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.15.Z

Produkcja nawozów i związków azotowych

20.16.Z

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

20.17.Z

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.20.Z

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.30.Z

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.41.Z

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.51.Z

Produkcja materiałów wybuchowych

20.52.Z

Produkcja klejów

20.53.Z

Produkcja olejków eterycznych

 

20.59.Z

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.40.Z

Produkcja broni i amunicji

27.11.Z

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.20.Z

Produkcja baterii i akumulatorów

27.31.Z

Produkcja kabli światłowodowych

27.32.Z

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.33.Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.51.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52.Z

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.11.Z

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.12.Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.13.Z

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.15.Z

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.23.Z

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.25.Z

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.30.Z

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.41.Z

Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.49.Z

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.91.Z

Produkcja maszyn dla metalurgii

28.92.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

28.93.Z

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

28.94.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

28.95.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.96.Z

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.99.Z

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.10.A

Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

29.10.B

Produkcja samochodów osobowych

29.10.C

Produkcja autobusów

29.10.D

Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

29.10.E

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

29.20.Z

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.31.Z

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

29.32.Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

30.20.Z

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.40.Z

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.91.Z

Produkcja motocykli

30.92.Z

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

30.99.Z

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.50.Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programówtelewizyjnych

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z

Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z

Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

61.10.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z

Działalność portali internetowych

63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziejniesklasyfikowana

72.11.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych